Containerverhuur - afbraakwerken - grondwerken en containerpark voor particulieren en professionelen

Wij verwerken uw afval op een groene ecologische wijze zo houden we onze omgeving rein

acceptatievoorwaarden recyclagepark

ACCEPTATIEREGLEMENT BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN VOOR STORTINGEN VAN BOUWAFVAL EN BOUWPUIN TE KWATRECHTSTEENWEG 164, 9230 WETTEREN.

 

TOEGANKELIJKHEID

Het depot te Kwatrechtsteenweg 164, Wetteren is alle weekdagen open van 7u00 tot 19u00 en zaterdag open van 7u00 tot 17u00.

Bij aankomst op het depot meldt de vervoerder zich en overhandigt daar volgende gegevens:

- Naam en adres

- Nummerplaat van het voertuig

- Herkomst van het materiaal

- Aard der materialen

- Nummer storttoelating Tracimat (indien van toepassing)

ENKELE RICHTLIJNEN M.B.T. HET BOUWAFVAL- INBOEDEL-GROENAFVAL:

mag aangeleverd worden gemengd of selectief :

-groenafval

-inboedel (gemengd)

-graszoden

-bouwafval (gemengd)

-roofing

-banden

-harde kunststof : pvc - pe - ps - pp -hdpe

-plastiekfolies : gekleurd - bedrukt - doorzichtig

-landbouwfolie

-karton

-AEEA

-isomo (in zakken)

-hout

-gyproc

-gipsafval

-grond

-grond met groen

-metalen

-ytong

-glas

-oud en nieuwe pleister

mag niet tussen het bouwafval of inboedel zitten:

Asbesthoudende en chemische producten (KGA, verf, oliën,...)

worden niet aanvaardt als bouwafval-gemengd afval:

-afvalzakken met etensresten

-gevaarlijke afval :

 • Giftig afval, zoals bedoeld in art.2 van het K.B. van 09/02/1978, houdende algemeen reglement op giftig afval.
 • Afvaloliën en vloeibare afval - dierenkrengen - radioactieve afval - houders met gassen - afval dat een explosiegevaar inhoudt.
 • Probleemafval waaronder verstaan wordt afval waarvan de herkomst of de samenstelling niet gekend is.

-mest

 

 

 

ENKELE RICHTLIJNEN M.B.T. HET BOUWPUIN:

Kan mogelijks als LMRP-puin aanvaard worden:

 • Puin uit selectieve sloop en infrastructuurwerken met verwerkingstoelating/sloopattest LMRP van Tracimat vzw. Meer informatie op www.tracimat.be.
 • Puin van productieafval of natuursteenbewerking mits overeenkomst.
 • Puin afgezeefd uit gronden conform Vlarebo bijlage VI en VII mits attest van de Grondbank.

Wordt als HMRP-puin aanvaard:

 • Puin afkomstig van niet-selectieve sloop; zonder toelatingsattest van Tracimat vzw.
 • Puin van containerparken.
 • Puin aangevoerd door particulieren.

Wordt niet aanvaard tussen het puin:

 • Asbesthoudende materialen. Deze kunnen wel binnengebracht worden maar dienen apart verpakt te zijn.
 • Asbesthoudende vezelcementmaterialen
 • Spoorwegballast
 • Cellenbeton
 • Vliegassen en bodemassen van verbrandingsinstallaties
 • Gips of met gipsafval verontreinigd sloopafval, gyproc, ytong.
 • Metaalslakken en non-ferroslakken
 • Glas
 • Keramiek en porselein
 • Slakken die afkomstig zijn van afvalverbrandingsinstallaties
 • Puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer of andere gevaarlijke afvalstoffen
 • Alle andere materialen waarvoor er volgens het VLAREMA een grondstofverklaring wordt vereist.
 • Sorteerzeefzand
 • Gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen met kwaliteitsborgingsysteem met externe certificatie conform VLAREMA waarbij door middel van een afleveringsbon niet kan aangetoond worden dat het puin voldoet aan de eisen van VLAREMA artikel 2.3.2.1.
 • Behangpapier of andere visuele verontreiniging.

Wordt niet beschouwd als puin (andere prijscategorie):

 • Ytong
 • Leisteen
 • Gyprocplaten
 • Siporex
 • Puin met isolatie
 • Puin met groenafval
 • Oude pleister en pleistermatten
 • Alle puin met visuele verontreiniging.
 • Puin met meer dan 25% zand of grond.

Opgelet: er wordt steeds een minimumtarief aangerekend.

 

FACTURATIE EN BETWISTINGEN

Facturen worden uitgeschreven op naam van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet degene is aan wie moet gefactureerd worden, dient hiervan een bewijs te worden voorgelegd (volmacht, ...).

Alle klachten moeten binnen de acht dagen vanaf factuurdatum bij aangetekende brief geschieden. Nadien worden ze niet meer aanvaard. De facturen van Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA zijn betaalbaar op uiterlijk 30 dagen. Bij niet-betaling op de vervaldag brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar. Onverminderd vernoemde intresten, zal bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een commerciële forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% op het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125,00 euro. 

Volgens artikel 53 WBTW zal de facturatie en het versturen van betalingsherinneringen vanaf heden elektronisch gebeuren indien u over een email-adres beschikt dat door u aan ons ter beschikking wordt gesteld. Indien u een papieren factuur wenst, dient u dit schriftelijk te melden op het moment van bestelling.

Betwistingen zullen onderworpen worden aan de rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA. Indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, kan elke vordering van de Algemene Ondermening C.K.&Co Transport & Recycling BVBA worden ingeleid door haar voor de Rechter van de plaats waar het contract is ontstaan of waar één van de verbintenissen dient te worden uitgevoerd, en elk geschil, ingeleid door de klant van C.K.&Co Transport & Recycling BVBA tegen deze laatste dient te worden ingeleid voor de Rechtbanken, bevoegd voor de zetel van de Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA.