Containerverhuur - afbraakwerken - grondwerken en containerpark voor particulieren en professionelen

Wij verwerken uw afval op een groene ecologische wijze zo houden we onze omgeving rein

acceptatievoorwaarden recyclagepark

ACCEPTATIEREGLEMENT BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN VOOR STORTINGEN VAN BOUWAFVAL EN BOUWPUIN TE KWATRECHTSTEENWEG 164, 9230 WETTEREN.

TOEGANKELIJKHEID

Het depot te Kwatrechtsteenweg 164, Wetteren is alle weekdagen open van 7u00 tot 19u00 en zaterdag open van 7u00 tot 17u00.

Bij aankomst op het depot meldt de vervoerder zich en overhandigt daar volgende gegevens:

- Naam en adres

- Nummerplaat van het voertuig

- Herkomst van het materiaal

- Aard der materialen

- Nummer storttoelating Tracimat (indien van toepassing)

ENKELE RICHTLIJNEN M.B.T. HET BOUWAFVAL- INBOEDEL-GROENAFVAL:

mag aangeleverd worden gemengd of selectief :

-groenafval

-inboedel (gemengd)

-graszoden

-bouwafval (gemengd)

-roofing

-banden

-harde kunststof : pvc - pe - ps - pp -hdpe

-plastiekfolies : gekleurd - bedrukt - doorzichtig

-landbouwfolie

-karton

-AEEA

-isomo (in zakken)

-hout

-gyproc

-gipsafval

-grond

-grond met groen

-metalen

-ytong

-glas

-oud en nieuwe pleister

-elke klant heeft de mogelijkheid om twee afvalstoffen apart te storten (2 wegingen)

-indien er twee of meerdere afvalstoffen in één weging worden afgestort, worden deze als gemengd afval beschouwd muv grond met wortels, grond   met graszoden

-elke klant blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste aard van de afvalstoffen aan de weegbrug, deze dienen op de juiste plaats te       worden afgestort voorzien in het werkplan.

mag niet tussen het bouwafval of inboedel zitten:

- asbesthoudende en chemische producten (KGA, verf, oliën,...)

- AEEA (Afgedankt Elektrische en Elektronische Apparaten) - deze dienen apart binnengebracht te worden (Recupel Inzamelpunt)

worden niet aanvaard door de instelling:

- afvalzakken met etensresten

- gevaarlijke afval :

 • Giftig afval, zoals bedoeld in art.2 van het K.B. van 09/02/1978, houdende algemeen reglement op giftig afval.
 • Afvaloliën en vloeibaar afval - dierenkrengen - radioactief afval - houders met gassen - afval dat een explosiegevaar inhoudt - teerhoudend asfalt
 • Probleemafval waaronder verstaan wordt afval waarvan de herkomst of de samenstelling niet gekend is.

- mest

ENKELE RICHTLIJNEN M.B.T. HET BOUWPUIN:

           KBS COPRO-cert.9903/22

Het aangevoerde puin wordt aanvaard in de vorm van:

  - mengpuin   EURAL: 170107

  - betonpuin   EURAL: 170101

  - metselwerkpuin   EURAL: 170107

  - asfaltpuin   EURAL: 170302

  - bouw en sloopafval   EURAL: 170904

  - containers met bouw en sloopafval   EURAL: 170904

 We maken een onderscheid tussen LMRP en HMRP-puin.

 Kan mogelijk als LMRP-puin aanvaard worden:

 • puin van sorteerinrichtingen waarvan kan aangetoond worden dat het voldoet aan het kwaliteitsborgingsysteem dat ter informatie in bijlage 3 wordt gegeven. Het registratienummer van de sorteerinrichting zoals gekend bij de keuringsinstelling van de sorteerinrichting wordt vermeld op de aanvaardingsbon in het register van verwerkte afvalstoffen;
 • puin van productieafval (betonindustrie, baksteenindustrie, …) die technisch niet voldoen. Er is een overeenkomst tussen de producent van het productieafval en de breker waarin de kwaliteit en een inschatting van de hoeveelheid van het materiaal wordt gespecifieerd. De referentie van de overeenkomst wordt vermeld op de aanvaardingsbon en in het register van verwerkte afvalstoffen;
 • stenen bekomen na afzeving van bodemmaterialen die voldoet aan de waarden voor het gebruik van bodemmaterialen als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product (VLAREBO-bijlage VI en VII) met een verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie of een erkende TOP/CGR, een erkende sloopbeheerorganisatie of een erkende bodemsaneringsdeskundige of erkende inrichting voor de opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie. De referentie van de verklaring wordt vermeld op de aanvaardingsbon en in het verwerkingsregister;
 • puin van niet-verontreinigde natuursteenbewerking zoals bv kasseistenen, arduinstenen, boordstenen, zerken e.d. Er is een overeenkomst tussen de eigenaar van het niet-verontreinigd natuursteen en de breker waarin de kwaliteit en een inschatting van de hoeveelheid van het materiaal wordt gespecifieerd. De referentie van de overeenkomst wordt vermeld op de aanvaardingsbon en in het verwerkingsregister;
 • gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen met kwaliteitsborgingsysteem met externe certificatie conform het VLAREMA. De aanvaardingsbon van het reinigingscentrum toont aan dat het puin voldoet aan de eisen van het VLAREMA artikel 2.3.2.1.

Puin dat in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden niet als LMRP kan aanvaard worden, moet verwerkt worden als puin met HMRP.

Wordt als HMRP-puin aanvaard:

 • Puin afkomstig van niet-selectieve sloop; zonder toelatingsattest van Tracimat vzw.
 • Puin afkomstig van selectieve sloop.
 • Puin van containerparken.
 • Puin aangevoerd door particulieren.

De volgende materialen kunnen niet als LMRP of HMRP aanvaard worden en kunnen niet samen met andere materialen verwerkt worden tot gerecycleerde granulaten:

 • asbesthoudende materialen;
 • asbestvrije vezelcementmaterialen;
 • cellenbeton;
 • gips of met gipsafval verontreinigd sloopafval;
 • keramiek en porselein
 • alle andere materialen waarvoor er volgens het VLAREMA een grondstofverklaring wordt vereist;
 • sorteerzeefzand;
 • sorteerzeefpuin en puin van sorteerinrichtingen die niet over een kwaliteitsborgingsysteem beschikken conform bijlage 3 van dit reglement;
 • gewassen/gereinigd  puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen met kwaliteitsborgingsysteem met externe certificatie conform het VLAREMA waarbij door middel van een aanvaardingsbon niet kan aangetoond worden dat het puin voldoet aan de eisen van artikel 2.3.2.1 van het VLAREMA.

Wordt niet aanvaard tussen het puin:

 • Behangpapier of andere visuele verontreiniging;
 • Asbesthoudende materialen. Deze kunnen wel binnengebracht worden maar dienen apart verpakt te zijn.
 • Het puin mag geen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu.
 • Asfaltpuin wordt getest met een PAK-marker.

Wordt niet beschouwd als puin (andere prijscategorie):

 • Ytong
 • Leisteen
 • Gyprocplaten
 • Siporex
 • Puin met isolatie
 • Puin met groenafval
 • Oude pleister en pleistermatten
 • Alle puin met visuele verontreiniging.
 • Puin met meer dan 25% zand of grond.

Wordt niet aanvaard door de instelling:

 • spoorwegballast
 • metaalslakken, non-ferroslakken
 • vliegassen en bodemassen van verbrandingsinstallaties
 • puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer, gevaarlijke afvalstoffen
 • slakken die afkomstig zijn van afvalverbrandingsinstallaties
 • puin van ongekende, verdachte oorsprong
 • puin van brand;
 • puin van saneringen;
 • puin van verplichte, gedwongen afvoer;
 • puin van landfill mining.

Mag niet aanvaard worden door de instelling:

 • teerhoudend asfalt
 • onverpakt asbesthoudend afval

Opgelet:

- Er wordt steeds een minimumtarief aangerekend.

- Voor het machinaal ledigen wordt een meerkost gerekend.

- Er wordt toegestaan maximaal tweemaal te wegen per vracht.

 

WEEGBON: Onze weegbon dient steeds ondertekend te worden na het verlaten van de weegbrug. Indien u de weegbon niet ondertekend heeft,                              verzoeken wij u deze binnen de 8 dagen ondertekend terug te bezorgen, zoniet wordt deze als ondertekend beschouwd.

FACTURATIE EN BETWISTINGEN

Facturen worden uitgeschreven op naam van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet degene is aan wie moet gefactureerd worden, dient hiervan een bewijs te worden voorgelegd (volmacht, ...).

Alle klachten moeten binnen de acht dagen vanaf factuurdatum bij aangetekende brief geschieden. Nadien worden ze niet meer aanvaard. De facturen van Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA zijn betaalbaar op uiterlijk 30 dagen. Bij niet-betaling op de vervaldag brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar. Onverminderd vernoemde intresten, zal bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een commerciële forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% op het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125,00 euro. 

Volgens artikel 53 WBTW zal de facturatie en het versturen van betalingsherinneringen vanaf heden elektronisch gebeuren indien u over een email-adres beschikt dat door u aan ons ter beschikking wordt gesteld. Indien u een papieren factuur wenst, dient u dit schriftelijk te melden op het moment van bestelling.

Betwistingen zullen onderworpen worden aan de rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA. Indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, kan elke vordering van de Algemene Ondermening C.K.&Co Transport & Recycling BVBA worden ingeleid door haar voor de Rechter van de plaats waar het contract is ontstaan of waar één van de verbintenissen dient te worden uitgevoerd, en elk geschil, ingeleid door de klant van C.K.&Co Transport & Recycling BVBA tegen deze laatste dient te worden ingeleid voor de Rechtbanken, bevoegd voor de zetel van de Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA.