Containerverhuur - afbraakwerken - grondwerken en containerpark voor particulieren en professionelen

Wij verwerken uw afval op een groene ecologische wijze zo houden we onze omgeving rein

acceptatievoorwaarden containerdienst

CONVENTIONELE BEPALINGEN C.K.& CO TRANSPORT & RECYCLING BVBA - CEGRACO NV 

De opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben van volgende voorwaarden:

1. Containers, vervoer:

Al onze containers worden geplaatst, vervoerd en gestort op verantwoordelijkheid van de huurder/opdrachtgever. De huurder/opdrachtgever verbindt er zich toe de container in goede staat te onderhouden. Bij zware beschadiging wordt de herstelling uitgevoerd op kosten van de huurder/opdrachtgever. De huurder/opdrachtgever verbindt zich er tevens toe een bescherming van de ondergrond en/of een stevige ondergrond te voorzien waarop de container kan geplaatst worden. Eventuele schade, veroorzaakt aan opritten of dergelijke, bij het afzetten of optrekken van een container, kunnen niet ten onzen laste worden gelegd. 

De huurder/opdrachtgever laadt de container onder zijn eigen verantwoordelijkheid, rekening houdende met de weersomstandigheden. De containers mogen niet buiten hun afmetingen worden geladen. Indien een container te zwaar geladen is, wordt hij op kosten van de huurder/opdrachtgever ontlast. Boetes omwille van overlading vallen ten laste van de opdrachtgever. 

 

Voor wat betreft de containers gemengde afval waarvoor een vaste prijs werd gegeven:

 • 16 m³ container mag een maximumgewicht van 2400 kg bevatten;
 • 31 m³ container mag een maximumgewicht van 3100 kg bevatten;

Indien een gemengde container gemelde gewichten overschrijdt, wordt er een supplement per ton aan het tarief gemengde afval aangerekend.

 

Voor wat betreft de containers houtafval waarvoor een vaste prijs werd gegeven:

 • 6 m³ container mag een maximumgewicht van 1200 kg bevatten;
 • 8 m³ container mag een maximumgewicht van 1500 kg bevatten;
 • 10 m³ container mag een maximumgewicht van 1800 kg bevatten;
 • 16 m³ container mag een maximumgewicht van 3100 kg bevatten;

Indien een container voor houtafval gemelde gewichten overschrijdt, wordt er een supplement per ton aan het tarief houtafval aangerekend.

 

Voor wat betreft de containers groenafval waarvoor een vaste prijs werd gegeven:

 • 6 m³ container mag een maximumgewicht van 1600 kg bevatten;
 • 8 m³ container mag een maximumgewicht van 2000 kg bevatten;
 • 10 m³ container mag een maximumgewicht van 2400 kg bevatten;
 • 16 m³ container mag een maximumgewicht van 3500 kg bevatten;

Indien een container voor groenafval gemelde gewichten overschrijdt, wordt er een supplement per ton aan het tarief groenafval aangerekend.

 

Voor wat betreft de containers grond, grond met stenen:

wordt er maximum een 8m³ container uitgezet met een maximumgewicht van 10 000 kg.

Indien een container voor grond, grond met stenen gemelde gewichten overschrijdt, wordt er een supplement per ton aan het tarief grond, grond met stenen aangerekend.

 

Voor wat betreft de containers gestabiliseerd zand met stenen, zuiver steengruis:

wordt er maximum 10m³ container uitgezet met een maximumgewicht van 10 000 kg.

Indien een container voor gestabiliseerd zand met stenen, zuiver steengruis gemelde gewichten overschrijdt, wordt er een supplement per ton aan het tarief gestabiliseerd zand met stenen, zuiver steengruis aangerekend.

 

Voor een container 30 m³ wordt er steeds per ton aangerekend. 

 

Indien de klant moet wachten op onze container kan deze geen schadevergoeding mbt de wachttijd opeisen.

Mogen niet op onze containers geladen worden :

 • Giftig afval, zoals bedoeld in art.2 van het K.B. van 09/02/1978, houdende algemeen reglement op giftig afval.
 • Afvaloliën en vloeibare afval - dierenkrengen - radioactieve afval - houders met gassen - afval dat een explosiegevaar inhoudt.
 • Probleemafval waaronder verstaan wordt afval waarvan de herkomst of de samenstelling niet gekend is.
 • Asbesthoudende materialen die vermengd zijn met ander afval of losgeladen zijn. Hiervoor kunnen zakken met asbestlogo aangekocht worden via onze website http://www.bigbagsonline.be of op ons depot.
 • Klein Gevaarlijk Afval.
 • Chemische producten zijn verboden
 • AEEA Afgedankte Elektrische en Elek tronisch Apparaten dienen apart binnengebracht te worden en mogen niet in de container geladen worden. (Recupel Inzamelpunt)
 • Een kleine hoeveelheid oude pleister wordt enkel aanvaard met andere afvalstoffen in een bigbag, geplaast in een container voor gemengd afval.
 • Een grote hoeveelheid oude pleister wordt enkel aanvaardt zonder andere afvalstoffen in de container.

Indien bovenstaande, verboden afvalstoffen toch blijken aanwezig te zijn in de container, behoudt de onderneming zich het recht toe om deze afvalstoffen te laten ophalen door de huurder, op diens eigen kosten, of om extra kosten aan te rekenen. 

Wat indien er bij het afstorten Asbesthoudend bouwafval in de afvalcontainer  wordt aangetroffen:

Het is ten strengste verboden om asbest of asbest gelijkend materiaal in de container te deponeren en/of te laten afvoeren. Mocht er toch asbest of asbest gelijkend materiaal in de container worden aangetroffen dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor uw rekening. U en alleen u bent als klant / huurder / besteller van de container en of eigenaar van het perceel waar het afval vandaan komt als enigste verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud die in de container wordt aangetroffen.

Argumenten zoals hieronder opgenoemd zijn dus voor de wet, de controlerende instanties en dus ook voor ons, totaal niet van belang:

 • “ik wist niet dat het asbest was”
 • “ik wist niet dat er in zat”
 • “ik heb het er niet ingegooid, het zal wel iemand uit de buurt zijn geweest”
 • “ik heb het er niet ingegooid, ik heb daar iemand voor ingehuurd en die heeft de container besteld en beladen”
 • “ik heb een rapport bij het materiaal dat het geen asbest is” (maar dan is het dus wel materiaal wat op asbest lijkt, daarom zit er namelijk een rapport bij om aan te geven, het lijkt op asbest, maar het is het niet. Ook dit materiaal wat op asbest lijkt mag dus absoluut niet in onze container).

Doet u het wel, dan zijn de hier uit voortvloeiende kosten voor uw rekening.

 

De huurder verbindt er zich toe voorafgaandelijk een toelating te vragen voor het plaatsen van een container bij de gemeente en bezorgt deze vergunning bij de bestelling van een container aan de containerdienst. Indien de huurder in gebreke blijft de nodige vergunningen aan te vragen, zal de kostprijs van deze vergunning integraal verhaald worden op de huurder. De huurder zorgt zelf voor de nodige signalisatie (knipperlichten, D1 borden, Ø 70 cm). De onderneming kan voor de nodige signalisatie zorgen, bij verlies of diefstal zal hiervoor 25 euro aangerekend worden. 

Bij afwezigheid van de huurder bij het plaatsen en/of ophalen van de container, zal de plaatsing - of ophalingbon in de brievenbus worden gestoken of elektronisch worden verzonden. 

2. De huurder verbindt er zich toe op de hoogte te zijn van onze tarieven betreffende :

Containers : De prijzen verschillen naargelang het aantal m3 en de soort afval. Is de container hoger geladen dan de zijkant wordt er meer aangerekend, is de container minder geladen dan de zijkant wordt er minder aangerekend. KBS COPRO-cert.9903/22

 • Het tarief voor zuiver steengruis betreft enkel stenen zonder zavel, zand, grond, stabilisé en ander afval (bv. plastiek, papier, hout, (oude) pleister, gyproc,..)
 • Het tarief voor steengruis met stabilisé betreft enkel stenen met stabilisé zonder grond, zavel, zand en ander afval (bv. plastiek, papier, hout, (oude) pleister, gyproc,..).
 • Het tarief voor steengruis met zavel, grond of zand betreft enkel steengruis met zavel, grond of zand zonder ander afval (bv. plastiek, papier, hout, (oude) pleister, gyproc,..).
 • kleigrond en leemgrond is geen zandgrond, bijgevolg zal hiervoor een andere prijs worden toegepast.

Een supplement wordt aangerekend voor roofing en banden.

Per container zal een huur per dag worden aangerekend. De maximum duurtijd zonder wisseling bedraagt 3 maanden.

Indien de container langer dan 3 maanden staat zal een extra vergoeding worden aangerekend van 100euro per maand (exclusief 21% btw)

Wanneer de containers niet onmiddellijk beschikbaar zijn bij ophaling (teveel geladen, hindernissen voor of rond de container, enz. ...) of er bij plaatsing van de containers moeilijkheden zijn van gelijk welke aard of bij het vastvoeren van de vrachtwagen zal een wachttijdvergoeding worden aangerekend + 21% BTW..Indien er een takeldienst moet komen om geparkeerde auto’s weg te takelen of indien er gewacht moet worden op de politie omdat er geparkeerde auto’s staan tussen parkeerverbodstekens zal de wachttijd aan de huurder worden aangerekend. Deze dient de kostprijs te verhalen aan de bestuurder(s) van de auto(‘s).

Er dient contant betaald te worden bij de afhaling van de container.

Er wordt geen korting voor contante betalingen toegestaan. 

Indien het te factureren bedrag lager is dan 20 euro, zal 5 euro + 21% BTW administratiekost worden aangerekend.

3. Facturen worden uitgeschreven op naam van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet degene is aan wie moet gefactureerd worden, dient hiervan een bewijs te worden voorgelegd (volmacht, ...).

4. Alle klachten moeten binnen de acht dagen vanaf factuurdatum bij aangetekende brief geschieden. Nadien worden ze niet meer aanvaard. De facturen van Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA of Cegraco NV zijn betaalbaar op uiterlijk 30 dagen. Bij niet-betaling op de vervaldag brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar. Onverminderd vernoemde intresten, zal bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een commerciële forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% op het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125,00 euro. 

5. Betwistingen zullen onderworpen worden aan de rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA of Cegraco NV. Indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, kan elke vordering van de Algemene Ondermening C.K.&Co Transport & Recycling BVBA of Cegraco NV worden ingeleid door haar voor de Rechter van de plaats waar het contract is ontstaan of waar één van de verbintenissen dient te worden uitgevoerd, en elk geschil, ingeleid door de klant van C.K.&Co Transport & Recycling BVBA of Cegraco NV tegen deze laatste dient te worden ingeleid voor de Rechtbanken, bevoegd voor de zetel van de Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA of Cegraco NV.

6. Volgens artikel 53 WBTW zal de facturatie en het versturen van betalingsherinneringen vanaf heden elektronisch gebeuren indien u over een email-adres beschikt dat door u aan ons ter beschikking wordt gesteld. Indien u een papieren factuur wenst, dient u dit schriftelijk te melden op het moment van bestelling.

7. Indien u binnen de 30 dagen na de afhaling van de container geen factuur zou hebben ontvangen, dient u de Algemene Onderneming C.K. & Co Transport & Recycling BVBA of Cegraco NV hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

8. Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan.