Containerverhuur - afbraakwerken - grondwerken en containerpark voor particulieren en professionelen

Wij verwerken uw afval op een groene ecologische wijze zo houden we onze omgeving rein

acceptatievoorwaarden containerdienst

CONVENTIONELE BEPALINGEN C.K.& CO TRANSPORT & RECYCLING BVBA

De opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben van volgende voorwaarden:

 

1. Containers, vervoer:

Al onze containers worden geplaatst, vervoerd en gestort op verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder verbindt er zich toe de container in goede staat te onderhouden en bij zware beschadiging wordt de herstelling uitgevoerd op kosten van de huurder. De huurder verbindt zich er tevens toe een stevige ondergrond te voorzien waarop de container kan geplaatst worden.

De containers mogen niet buiten hun afmetingen worden geladen. Indien een container te zwaar geladen is, wordt hij op kosten van de huurder ontlast.

Mogen niet op onze containers geladen worden :

  • Giftig afval, zoals bedoeld in art.2 van het K.B. van 09/02/1978, houdende algemeen reglement op giftig afval.
  • Afvaloliën en vloeibare afval - dierenkrengen - radioactieve afval - houders met gassen - afval dat een explosiegevaar inhoudt.
  • Probleemafval waaronder verstaan wordt afval waarvan de herkomst of de samenstelling niet gekend is.
  • Asbesthoudende materialen die vermengd zijn met ander afval of losgeladen zijn. Hiervoor kunnen zakken met asbestlogo aangekocht worden via onze website http://www.bigbagsonline.be of op ons depot.
  • Klein Gevaarlijk Afval.
  • Chemische producten zijn verboden.

De huurder verbindt er zich toe bij de plaatselijke politie de toelating te vragen voor het plaatsen van een container en zorgt voor de nodige signalisatie (knipperlichten, D1 borden, Ø 70 cm) en bezorgt de vergunning voorafgaandelijk aan de containerdienst. De firma C.K.&Co Transport & Recycling BVBA kan voor  de nodige signalisatie zorgen, bij verlies of diefstal zal hiervoor 25 euro aangerekend worden. Eventuele schade, veroorzaakt aan opritten of dergelijke, bij het afzetten of optrekken van een container, kunnen niet ten onzen laste worden gelegd. Indien het te factureren bedrag lager is dan 20 euro, zal 5 euro + 21% BTW administratiekost worden aangerekend.

2. De huurder verbindt er zich toe op de hoogte te zijn van onze tarieven betreffende :

Containers : De prijzen verschillen naargelang het aantal m3 en de soort afval. Is de container hoger geladen dan de zijkant wordt er meer aangerekend, is de container minder geladen dan de zijkant wordt er minder aangerekend.

  • Het tarief voor zuiver steengruis betreft enkel stenen zonder zavel, zand, grond, stabilisé en ander afval (bv. plastiek, papier, hout, (oude) pleister, gyproc,..)
  • Het tarief voor steengruis met stabilisé betreft enkel stenen met stabilisé zonder grond, zavel, zand en ander afval (bv. plastiek, papier, hout, (oude) pleister, gyproc,..).
  • Het tarief voor steengruis met zavel, grond of zand betreft enkel steengruis met zavel, grond of zand zonder ander afval (bv. plastiek, papier, hout, (oude) pleister, gyproc,..).

Een supplement wordt aangerekend voor roofing en banden.

Per container zal een huur per dag worden aangerekend.

Wanneer de containers niet onmiddellijk beschikbaar zijn bij ophaling (teveel geladen, hindernissen voor of rond de container, enz. ...) of er bij plaatsing van de containers moeilijkheden zijn van gelijk welke aard of bij het vastvoeren van de vrachtwagen zal een wachttijdvergoeding worden aangerekend + 21% BTW..Indien er een takeldienst moet komen om geparkeerde auto’s weg te takelen of indien er gewacht moet worden op de politie omdat er geparkeerde auto’s staan tussen parkeerverbodstekens zal de wachttijd aan de huurder worden aangerekend. Deze dient de kostprijs te verhalen aan de bestuurder(s) van de auto(‘s).

Er wordt geen korting voor cash betalingen toegestaan.

3. Facturen worden uitgeschreven op naam van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet degene is aan wie moet gefactureerd worden, dient hiervan een bewijs te worden voorgelegd (volmacht, ...).

4. Alle klachten moeten binnen de acht dagen vanaf factuurdatum bij aangetekende brief geschieden. Nadien worden ze niet meer aanvaard. De facturen van Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA zijn betaalbaar op uiterlijk 30 dagen. Bij niet-betaling op de vervaldag brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar. Onverminderd vernoemde intresten, zal bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een commerciële forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% op het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125,00 euro. 

5. Betwistingen zullen onderworpen worden aan de rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA. Indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, kan elke vordering van de Algemene Ondermening C.K.&Co Transport & Recycling BVBA worden ingeleid door haar voor de Rechter van de plaats waar het contract is ontstaan of waar één van de verbintenissen dient te worden uitgevoerd, en elk geschil, ingeleid door de klant van C.K.&Co Transport & Recycling BVBA tegen deze laatste dient te worden ingeleid voor de Rechtbanken, bevoegd voor de zetel van de Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA.

6. Volgens artikel 53 WBTW zal de facturatie en het versturen van betalingsherinneringen vanaf heden elektronisch gebeuren indien u over een email-adres beschikt dat door u aan ons ter beschikking wordt gesteld. Indien u een papieren factuur wenst, dient u dit schriftelijk te melden op het moment van bestelling.

7. Indien u binnen de 30 dagen na de afhaling van de container geen factuur zou hebben ontvangen, dient u de Algemene Onderneming C.K.&Co Transport & Recycling BVBA hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.