Containerverhuur - afbraakwerken - grondwerken en containerpark voor particulieren en professionelen

Wij verwerken uw afval op een groene ecologische wijze zo houden we onze omgeving rein

ACCEPTATIEVOORWAARDEN AFBRAAKWERKEN

ACCEPTATIEVOORWAARDEN AFBRAAKWERKEN

Acceptatievoorwaarden voor wat betreft het uitvoeren van werken en/of leveren van diensten door C.K. & CO GROND & AFRBAAKWERKEN BV en/of CEGRACO NV.

De opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben van volgende voorwaarden door publiekelijke raadpleging van deze op de website https://www.cedrickennof.be:

I. Definities:

- Opdrachtgever: een consument in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht of onderneming in de zin van artikel I.1., 1° van het Wetboek van Economisch Recht welke opdracht heeft gegeven aan C.K. & CO GROND & AFBRAAKWERKEN BV en/of CEGRACO NV teneinde een werk uit te voeren en/of een dienst te leveren.

- Leverancier:  het leveren van diensten door C.K. & CO GROND & AFBRAAKWERKEN BV en/of CEGRACO NV.

- Bijkomende werken: werken welke niet voorzien en/of vermeld werden in oorspronkelijke offerte.

- Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op onderhavige acceptatievoorwaarden.

 

II. Acceptatievoorwaarden

 

1.  De opdrachtgever bezorgt de leverancier per mail de juiste facturatiegegevens.

2. Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient de opdrachtgever de nodige plannen ter beschikking houden i.v.m. leidingen, nutsvoorzieningen en/of putten. Indien dit niet gebeurt kan de leverancier in het geval van schade aan deze niet verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden.

3.  Indien de opdrachtgever de offerte van de leverancier aanvaardt dient deze een ondertekend exemplaar te bezorgen aan de leverancier. Indien de werken worden aangevat zonder ondertekende offerte wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de uitvoering van de werken zoals aangegeven in de offerte.

4.  De opdrachtgever dient bij de aanvaarding van de offerte en uiterlijk voor de aanvang van de werken de leverancier te verwittigen welk Btw-tarief van toepassing is. Desgevallend zullen de nodige stukken ter verantwoording van de toepassing van een verlaagd btw-tarief worden voorgelegd door de opdrachtgever aan de leverancier.

5. Indien er bijkomende werken dienen te worden uitgevoerd, zullen hiervoor tussen de opdrachtgever en de leverancier de nodige afspraken worden gemaakt.

6. In het geval van afbraak van een gebouw in welke er zich nog nutsvoorzieningen bevinden, dient de opdrachtgever op zijn verantwoordelijkheid en eventuele kosten de nutsvoorzieningen te laten afkoppelen en eventueel verwijderen.

7. Indien het een gebouw betreft welke grenst aan een gebouw/woning/gemene muur toebehorende aan een andere eigenaar dient er voor de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving van de naastliggende woning/eigendom te worden opgemaakt.

8. Indien er beslist wordt geen plaatsbeschrijving op te laten maken kan de leverancier niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de naastliggende pand(en).